Jump to content
 • Kaydol

C++ Bazı Koxp Fonksiyonları


POK3M0N
 Share

Önerilen Mesajlar

#include <stddef.h>
#include <windows.h>
#include <winuser.h>
#include <stdio.h>
#include <Tlhelp32.h>
#include <commctrl.h>
#include "XHackDLL.h"
#include "DLGAutoAtack.h"
#include "DLGAutoLoot.h"
#include "DLGTimmedSkills.h"
#include "DLGLocations.h"
#include "DLGOther.h"

Yazma okuma fonksyonları :

void MemWriteByte(DWORD paddy, BYTE pval){
  __asm {
    mov ebx,paddy
    xor eax,eax
    mov al,pval
    mov BYTE PTR DS:[ebx],al
  }
}

void MemWriteWord(DWORD paddy, WORD pval){
  __asm {
    mov ebx,paddy
    xor eax,eax
    mov ax,pval
    mov WORD PTR DS:[ebx],ax
  }
}

void MemWriteDWord(DWORD paddy, DWORD pval){
  __asm {
    mov ebx,paddy
    xor eax,eax
    mov eax,pval
    mov DWORD PTR DS:[ebx],eax
  }
}

void MemWriteFloat(DWORD paddy, FLOAT pval){
  __asm {
    mov ebx,paddy
    xor eax,eax
    mov eax,pval
    mov DWORD PTR DS:[ebx],eax
  }
}

BYTE MemReadByte(DWORD paddy){
  BYTE retval;
  __asm {
    mov ebx,[paddy]
    xor eax,eax
    mov al,BYTE PTR DS:[ebx]
    mov retval,al
  }
  return retval;
}

WORD MemReadWord(DWORD paddy){
  WORD retval;
  __asm {
    mov ebx,[paddy]
    xor eax,eax
    mov ax,WORD PTR DS:[ebx]
    mov retval,ax
  }
  return retval;
}

DWORD MemReadDWord(DWORD paddy){
  DWORD retval;
  __asm {
    mov ebx,[paddy]
    xor eax,eax
    mov eax,DWORD PTR DS:[ebx]
    mov retval,eax
  }
  return retval;
}

FLOAT MemReadFloat(DWORD paddy){
  FLOAT retval;
  __asm {
    mov ebx,[paddy]
    xor eax,eax
    mov eax,DWORD PTR DS:[ebx]
    mov retval,eax
  }
  return retval;
}
Sendpackets;
//şuanki
  pushad
  mov edi, getcurrentthreadid
  call edi
  mov [KO_MTID], eax
  mov ecx, [KO_PKTB]
  push pSize
  push pBytes
  mov edi, KO_SNDF
  call edi
  mov [KO_MTID], KO_MAIN_THREAD_ID
  mov byte ptr [KO_PKTB+C1],00
  popad
  Ret
//eski fonksiyonu
void SendPackets(char *pdata, DWORD psize){
  __asm{
    mov edx,KO_SOCKET_BMA
    mov eax,dword ptr ds:[edx]
    mov ecx,dword ptr ds:[edx]
    mov edx,psize
    push edx
    push pdata
    mov edi,KO_SEND_FUNC
    call edi
  }
}

Char bilgileri (offsetler eskidir)

DWORD GetXResolution(){
  DEVMODE dmSettings;
  memset(&dmSettings,0,sizeof(dmSettings));

  if (!EnumDisplaySettings(NULL,ENUM_CURRENT_SETTINGS,&dmSettings))
   {
    return 1;
  }

  return dmSettings.dmPelsWidth;
}

DWORD GetYResolution(){
  DEVMODE dmSettings;
  memset(&dmSettings,0,sizeof(dmSettings));

  if (!EnumDisplaySettings(NULL,ENUM_CURRENT_SETTINGS,&dmSettings))
   {
    return 1;
  }

  return dmSettings.dmPelsHeight;
}

BYTE GetCharMoviment(){
  DWORD lPtr;
  lPtr=MemReadDWord(KO_CHAR_BMA);
  return MemReadByte(lPtr+796);
}

void SetCharMoviment(BYTE pVal){
  DWORD lPtr;
  lPtr=MemReadDWord(KO_CHAR_BMA);
  MemWriteByte( lPtr+796,pVal);
}

BOOL GetCharName(){
  DWORD lPtr;
  /*DWORD i;
  BYTE ret;*/
  lPtr=MemReadDWord(MemReadDWord(KO_CHAR_BMA)+1232);

  lstrcpy(CharName,(LPSTR)lPtr);
  
/*  i=-1;
  while (ret!=0){
    i++;
     CharName[i]=(char)MemReadByte(lPtr+i);
   }
  if (i==-1){
    return true;
  }else{
    return false;
  }*/
  return true;
}

FLOAT GetCharX(){
  DWORD lPtr;
  lPtr=MemReadDWord(KO_CHAR_BMA);
  return MemReadFloat(lPtr+152);
}

FLOAT GetCharY(){
  DWORD lPtr;
  lPtr=MemReadDWord(KO_CHAR_BMA);
  return MemReadFloat(lPtr+160);
}

BYTE GetCrossState(){
  DWORD lPtr;
  lPtr=MemReadDWord(KO_CHAR_BMA);
  return MemReadByte(lPtr+2996);
}

FLOAT GetCrossX(){
  DWORD lPtr;
  lPtr=MemReadDWord(KO_CHAR_BMA);
  return MemReadFloat(lPtr+3008);
}

FLOAT GetCrossY(){
  DWORD lPtr;
  lPtr=MemReadDWord(KO_CHAR_BMA);
  return MemReadFloat(lPtr+3016);
}

DWORD GetCurExp(){
  DWORD lPtr;
  lPtr=MemReadDWord(KO_CHAR_BMA);
  return MemReadDWord(lPtr+2192);
}

DWORD GetMyID(){
  DWORD lPtr;
  lPtr=MemReadDWord(KO_CHAR_BMA);
  return MemReadDWord(lPtr+1224);
}

DWORD GetTotalExp(){
  DWORD lPtr;
  lPtr=MemReadDWord(KO_CHAR_BMA);
  return MemReadDWord(lPtr+2188);
}

DWORD GetHP(){
  DWORD lPtr;
  lPtr=MemReadDWord(KO_CHAR_BMA);
  return MemReadDWord(lPtr+1268);
}

DWORD GetTotalHP(){
  DWORD lPtr;
  lPtr=MemReadDWord(KO_CHAR_BMA);
  return MemReadDWord(lPtr+1264);
}

DWORD GetMP(){
  DWORD lPtr;
  lPtr=MemReadDWord(KO_CHAR_BMA);
  return MemReadDWord(lPtr+2176);
}

DWORD GetTotalMP(){
  DWORD lPtr;
  lPtr=MemReadDWord(KO_CHAR_BMA);
  if (lPtr!=0){
    return MemReadDWord(lPtr+2172);
  }else{
     return 0;
  }
}

BYTE GetRAtack(){
  DWORD lPtr;
  lPtr=MemReadDWord(KO_CHAR_BMA);
  return MemReadByte(lPtr+2917);
}

void SetRAtack(BYTE pVal){
  DWORD lPtr;
  lPtr=MemReadDWord(KO_CHAR_BMA);
  MemWriteByte( lPtr+2917,pVal);
}

DWORD GetSelected(){
  DWORD lPtr;
  lPtr=MemReadDWord(KO_CHAR_BMA);
  return MemReadDWord(lPtr+1172);
}

Dinput fonksyonları

DWORD FindModule(LPTSTR pModuleName){
  HANDLE hSnapshot;
  BOOL ret;
  MODULEENTRY32 lpme;

  lpme.dwSize=sizeof(MODULEENTRY32);

   hSnapshot = CreateToolhelp32Snapshot(TH32CS_SNAPMODULE, 0);

  ret=Module32First(hSnapshot, &lpme);
  while(ret){
     ret=Module32Next(hSnapshot, &lpme);
    if (lstrcmpi(lpme.szModule,pModuleName)==0){
       return (DWORD)lpme.hModule;
       break;
    }
  }

   return 0;
}

void HookDInput(){
  DWORD DIKeyPtr;

  DInputMod=FindModule("dinput8.dll");
   if (DInputMod==0){
    MessageBox(0,"DInput8 not loaded!","",0);
    TerminateProcess( GetCurrentProcess(), 0);
  }
  DIKeyPtr=FindDInputKeyPtr();
  if (DIKeyPtr!=0){
  
     DINPUT_K_1 = DIKeyPtr + 2;
    DINPUT_K_2 = DIKeyPtr + 3;
    DINPUT_K_3 = DIKeyPtr + 4;
    DINPUT_K_4 = DIKeyPtr + 5;
    DINPUT_K_5 = DIKeyPtr + 6;
    DINPUT_K_6 = DIKeyPtr + 7;
    DINPUT_K_7 = DIKeyPtr + 8;
    DINPUT_K_8 = DIKeyPtr + 9;
  
    DINPUT_K_TAB = DIKeyPtr + 15;
    DINPUT_K_Q = DIKeyPtr + 16;
    DINPUT_K_W = DIKeyPtr + 17;
    DINPUT_K_E = DIKeyPtr + 18;
    DINPUT_K_R = DIKeyPtr + 19;
    DINPUT_K_T = DIKeyPtr + 20;
    DINPUT_K_Y = DIKeyPtr + 21;
    DINPUT_K_U = DIKeyPtr + 22;
    DINPUT_K_I = DIKeyPtr + 23;
    DINPUT_K_O = DIKeyPtr + 24;
    DINPUT_K_P = DIKeyPtr + 25;
  
    DINPUT_K_A = DIKeyPtr + 30;
    DINPUT_K_S = DIKeyPtr + 31;
    DINPUT_K_D = DIKeyPtr + 32;
    DINPUT_K_F = DIKeyPtr + 33;
    DINPUT_K_G = DIKeyPtr + 34;
    DINPUT_K_H = DIKeyPtr + 35;
    DINPUT_K_J = DIKeyPtr + 36;
    DINPUT_K_K = DIKeyPtr + 37;
    DINPUT_K_L = DIKeyPtr + 38;
  
    DINPUT_K_Z = DIKeyPtr + 44;
    DINPUT_K_X = DIKeyPtr + 45;
    DINPUT_K_C = DIKeyPtr + 46;
    DINPUT_K_V = DIKeyPtr + 47;
    DINPUT_K_B = DIKeyPtr + 48;
    DINPUT_K_N = DIKeyPtr + 49;
    DINPUT_K_M = DIKeyPtr + 50;
  
    DINPUT_K_F1 = DIKeyPtr + 59;
    DINPUT_K_F2 = DIKeyPtr + 60;
    DINPUT_K_F3 = DIKeyPtr + 61;
    DINPUT_K_F4 = DIKeyPtr + 62;
    DINPUT_K_F5 = DIKeyPtr + 63;
    DINPUT_K_F6 = DIKeyPtr + 64;
    DINPUT_K_F7 = DIKeyPtr + 65;
    DINPUT_K_F8 = DIKeyPtr + 66;
  
  }
}

void WaitKOWindow(){
  DWORD pMS;
  HWND Ret;
  Ret=0;
  pMS=1000;
  while (Ret==0){
    Ret=FindWindow(NULL,"Knight OnLine Client");
    Sleep(pMS);
   }
  KOWnd=Ret;
}

DWORD FindDInputKeyPtr(){
  DWORD i;
  DWORD retd;
  retd=0;
  for (i=(DInputMod);i<=(DInputMod+0x3a0000);i++){
     if (MemReadByte( i )==0x57 &&
      MemReadByte(i+1)==0x6a &&  
       MemReadByte(i+2)==0x40 &&
      MemReadByte(i+3)==0x33 &&  
       MemReadByte(i+4)==0xc0 &&
      MemReadByte(i+5)==0x59 &&  
       MemReadByte(i+6)==0xbf){

       retd=MemReadDWord(i+7);

       break;
    }
   }
  return (DWORD)retd;
}
void SendDInputKeys(DWORD DIKey){
  DWORD pSleepTime;
  pSleepTime=50;
  MemWriteByte(DIKey, 128);
  Sleep(pSleepTime);
  MemWriteByte( DIKey,0);
}

void SelectMob(){
  SendDInputKeys(DINPUT_K_Z);
}

(Offsetler eskidir) Yazılış biçimi olarak bilgi sahibi olamanız için  paylaştım

Yorum bağlantısı
Sitelerde Paylaş

 • 3 months later...
 • 2 weeks later...
 • 1 month later...
 • 1 month later...
 • 4 weeks later...
 • 1 month later...
 • 2 months later...
 • 3 weeks later...
 • 2 months later...
Misafir
Bu konu kapalıdır ama konuya cevap yazmaya yetkiniz var görünüyor.
 Share

×
×
 • Yeni Oluştur...